otvaranje firme - osnivanje preduzeca  - registracija firme - osnivanje doo - osnivanje firme - registracija preduzeca

Pozovite nas! 062 100 24 24

Treba vam virtuelna kancelarija?

Pruzamo uslugu virtuelne kancelarije na Novom Beogradu za pocetak Vaseg poslovanja po najboljim cenama ...detaljnije

APR naknade

informacije o taksama u Agenciji za privredne registre

Na ovoj stranici naći ćete informacije o APR naknadama za privredna društva, preduzetnike i udruženja.

Privredna društva

Uplate naknada za registraciju privrednih društava


Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840-29770845-52, sa pozivom na broj: 01.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih društava u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj privrednog društva, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29770845-52, model se ne upisuje, poziv na broj 01-… (u nastavku obavezno upisati matični broj društva).

Naknade


Visina naknade za registraciju privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom društvu i brisanje iznosi:

za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara
za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara
za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara
za brisanje privrednog subjekta 3.000,00 dinara
za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.800,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku
za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara
za registraciju i objavljivanje statuta 1.000,00 dinara
za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara
objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara
za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi;
za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara
za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara
za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu
za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Preporucujemo da pogledate:

 

Preduzetnici

Uplate naknada za registraciju preduzetnika


Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29771845-59 sa pozivom na broj 04.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih preduzetnika u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj preduzetničke radnje, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29771845-59, model se ne upisuje, poziv na broj 04-… (u nastavku obavezno upisati matični broj radnje).

Visina naknade za registraciju preduzetnika

Udruženja

Uplate naknada za usluge u okviru Registra udruženja


Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra udruženja vrše se na račun: 840-29774845-80, model se ne upisuje, poziv na broj 07-... (u nastavku upisati matični broj udruženja/saveza udruženja).

Ako udruženje/savez udruženja nema matični broj, upisuje se samo poziv na broj 07.

Visina naknade za upis udruženja i predstavništava stranih udruženja u RegistarVisina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br119/13 od 30.12.2013).

Naknada za registraciju osnivanja udruženja/saveza iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju/savezu, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o udruženju iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Podaci o kontakt telefonima, adresi za prijem elektronske pošte i internet adresi udruženja/saveza registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka i brisanje udruženja/saveza iznosi:

za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po udruženju koje učestvuje u statusnoj promeni;
za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;
za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara;
za brisanje 3.000,00 dinara;

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o udruženju/savezu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje izvoda o registrovanim podacima 1.700,00 dinara;
za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi;
za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara;
za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
za štampanje registracione prijave 120,00 dinara;


 

Otvaranjefirme.com 2013 Copyrights Najpovoljnije osnivanje preduzeca i ostale usluge u APR-u u Beogradu

osnivanje preduzeca - APR Srbija - otvaranje firme - osnivanje agencije - kako otvoriti firmu - APR Beograd - APR osnivanje firme - registracija preduzeca - otvaranje preduzeca - registracija doo - osnivanje doo - APR osnivanje preduzetnika - APR naknade - APR takse - osnivacki akt firme APR - osnivanje privrednog drustva - registracija agencije - osnivanje udruzenja - registracija udruzenja u Beogradu - otvaranje doo u Srbiji - rezervacija imena

lekovitebiljke.com | trakaste zavese |knjigovodstvena agencija Novi Sad |